Ga naar de hoofdinhoud

Algemene verkoopsvoorwaarden

Red Flag Walibi rules

 

Het verwerven van een toegangsticket, een abonnement en/of een speedy pass houdt de aanvaarding van het Reglement voor de bezoekers van het WALIBI- en AQUALIBI-park, alsook van deze algemene voorwaarden, die allebei op onze website www.walibi.com / www.walibi.be / www.aqualibi.be kunnen worden geraadpleegd.

A. ALGEMENE BEPALINGEN DIE GELDEN VOOR ALLE SOORTEN VAN VERKOOP

 

ARTIKEL 1

 

De verkoper van "Walibi Belgium"-tickets/abonnementen is BELPARK NV (filiaal van COMPAGNIE DES ALPES NV), ingeschreven bij de KBO onder het nr. 0439.050.308, met maatschappelijke zetel te 1300 Waver - België.

 

Tel: 32(0)10 42 15 00
e-mailadres: info-wbe@walibi.com

 

ARTIKEL 2 : Prijs voor tickets en abonnementen - Geen terugbetaling

 

1. De directie behoudt zich het recht voor om haar prijzen te allen tijde te wijzigen, zonder afbreuk te doen aan de geldigheid van de tickets/abonnementen/speedy passen die vóór deze wijziging werden aangekocht.

 

2. De prijs voor tickets en abonnementen hangt af van de omstandigheden met betrekking tot de exploitatie van het attractiepark en de weersomstandigheden, die er onvermijdelijk toe leiden dat de attracties en andere aangeboden diensten tijdelijk geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk zijn.

 

3. Voor zover mogelijk zorgt de directie ervoor dat de bezoekers op de hoogte worden gehouden van de verstoringen van de activiteiten van het Park die onder haar controle vallen, door de agenda op de Walibi Belgium-website regelmatig bij te werken.

 

4. Aangezien het enige doel van deze informatievoorziening erin bestaat het ongemak dat Parkgebruikers kunnen ondervinden zoveel mogelijk te beperken, kan dit op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd als een aanvaarding door de directie om enige prijsverlaging toe te kennen op verkochte tickets/abonnementen voor verstoringen die niet op de agenda van het Park zijn vermeld.

 

5. Ongeacht de wijze van verwerving worden tickets, abonnementen en speedy passen die toegang geven tot het Park en de parking niet ingeruild of terugbetaald, noch geheel noch gedeeltelijk.

 

Het speelt in dit opzicht geen rol dat:

- het ticket/het abonnement/de speedy pass nauwelijks werd gebruikt of niet meer kan worden gebruikt voor de verwerver ervan;

 

- alle of een deel van de attracties van het Park tijdens de geldigheidsduur van het toegangsbewijs ontoegankelijk zijn of zijn geweest, om meteorologische redenen of redenen die verband houden met de exploitatie van het Park (pannes van attracties, beveiligingsproblemen, onderhoud of renovatie ervan, restauratiewerkzaamheden, installatie van nieuwe attracties, enz.), omstandigheden die onder geen beding met gevallen van overmacht kunnen worden gelijkgesteld.

 •  

6. Ook in geval van overmacht in de zin van de wet is de verplichting van WALIBI beperkt tot het aanbieden aan de bezoeker van een nieuwe datum voor het gebruik van zijn toegangsbewijs dat beïnvloed is door het geval van overmacht.

 

7. Let op: tussen 9 januari 2023 en 17 februari 2023 en tussen 28 augustus 2023 en 21 december 2023 werken we aan een uitzonderlijk onderhoud van Aqualibi. Het waterpark zal gedurende deze perioden gesloten zijn. Alle abonnementen met toegang tot Aqualibi die aangekocht werden vóór 19 mei 2022 worden verlengd met het aantal sluitingsdagen als gevolg van de werken tussen 9 januari 2023 en 17 februari 2023. Voor alle abonnementen met toegang tot Aqualibi die vanaf 19 mei 2022 worden gekocht, zijn de sluitingen tussen 9 januari 2023 en 17 februari 2023 en tussen 28 augustus 2023 en 21 december 2023 in de geldigheid inbegrepen.

 

ARTIKEL 3 

 

 1. Tickets/abonnementen/speedy passen zijn strikt persoonlijk en kunnen in geen geval worden uitgeleend of overgedragen.
  Ze zijn alleen geldig als ze kunnen worden voorgelegd met de nog niet verlopen identiteitskaart van de houder ervan.
 2. Het is ten strengste verboden een Walibi Belgium-ticket of -abonnement te reproduceren, dupliceren of vervalsen, op welke wijze dan ook.
  Het uitlenen aan een derde van een toegangsrecht, het gebruik of de poging tot het gebruik van een onrechtmatig toegangsrecht kan niet alleen strafrechtelijk worden vervolgd, maar zal onmiddellijk leiden tot de inbeslagneming van het ticket/abonnement/speedy pass, zonder mogelijkheid van terugbetaling en onverminderd een vergoeding voor alle geleden schade.
 3. Walibi Belgium wijst elke aansprakelijkheid af in geval van het onwettig gebruik van een toegangsrecht als gevolg van verlies of diefstal, indien dit verlies of deze diefstal niet eerder aan Walibi Belgium werd gemeld.

 

ARTIKEL 4 - Eerbiediging van de intellectuele eigendom

 

De intellectuele eigendomsrechten van de site en de elementen ervan behoren toe aan Compagnie des Alpes of aan derden. De verkoopovereenkomst tussen Walibi Belgium en de koper verleent deze laatste niet het recht om elementen van de Walibi Belgium-site te kopiëren, reproduceren, downloaden, posten, door te geven of te distribueren

 

ARTIKEL 5 - escherming van de privacy

 

Walibi respecteert de bescherming van uw persoonsgegevens zoals voorzien in de Belgische en Europese reglementering met betrekking tot de bescherming van gegevens van persoonlijke aard, en meer bepaald Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Ons volledige beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens kan u hier terugvinden.

 

ARTIKEL 6 -  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Elk geschil met betrekking tot de website van Walibi België en de ticketverkoop wordt beheerst door het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van het arrondissement van Waals-Brabant zijn bevoegd.

B. ONLINE VERKOOP VAN TICKETS/ABONNEMENTEN (E-TICKETS)

 

ARTIKEL 1 - Toepassingsgebied

 

Tout différend relatif au site de Walibi Belgium et à la vente des tickets est régi par le droit belge. Les cours et tribunaux de l'arrondissement du Brabant Wallon sont les seuls compétents.

 

ARTIKEL 2 - Aanbod

 

 1. De informatie over de producten of diensten die op de website van Walibi Belgium te koop zijn, vormt een verkoopaanbod. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is het aanbod geldig, op voorwaarde dat het geen materiële fout bevat, zolang het aanwezig is op de officiële website van Walibi Belgium.
 2. Walibi Belgium is niet verantwoordelijk voor informatie, prijzen, openingstijden die niet van haar officiële website komen.

 

 

ARTIKEL 3 - Totstandkoming van de aankoopsovereenkomst

 

De volgende stappen moeten worden gevolgd om een overeenkomst af te sluiten, namelijk:

 

  1. "Online aankoop": Selectie van het (de) product(en) of dienst(en), en de gewenste hoeveelheid.
  2. "Profiel": Communicatie van uw gegevens en gegevens over de andere bestemmelingen van de bestelling (bij te voegen: foto van de houders van een toegangsbewijs voor het park).
  3. "Betaling": Selectie van de door OGONE geautoriseerde betaalmethode. Aanvaarding of weigering van betaling door deze laatste. Na het betalingsproces.
   ontvangt de koper van OGONE een bevestigingsbericht met vermelding van het ordernummer of een bericht waarin hij/zij wordt uitgenodigd om de betalingsprocedure in geval van problemen te herhalen.
   De overeenkomst wordt als afgesloten beschouwd zodra de betaling door OGONE wordt aanvaard. Aangezien de betalingsmodule rechtstreeks beheerd wordt door Ogone, wordt geen enkele informatie met betrekking tot de betaling doorgegeven aan Walibi Belgium, die elke aansprakelijkheid met betrekking tot het online betalingsproces afwijst. In het kader van hun relatie aanvaarden de partijen elektronische bewijsmiddelen, zoals e-mails en registraties in computersystemen.
  4. "Levering": Na bevestiging van betaling ontvangt u een mail met een gedetailleerd besteloverzicht en de bestelde tickets in pdf-formaat. Zij moeten in zwart-wit of in kleur op A4-papier worden gedrukt. Ze kunnen ook door de koper aan de ingang van het Park rechtstreeks op zijn/haar smartphone worden getoond

   

  ARTIKEL 3 bis - Totstandkoming van de aankoopsovereenkomst 3xbetaling (3xCofidis Pay)

   

  COFIDIS nv is erkend als kredietgever bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA): chaussée de Lille 422A - 7501 Orcq - RPR-BTW-BE 0400.359.283.

   

  Onze partner Cofidis stelt u een financieringsoplossing voor met de naam 3xCofidisPay, waarmee u uw aankopen van € 100 tot € 1000 in 3 keer kunt betalen met uw bankkaart.

   

  Voorwaarden

   

  Dit aanbod is voorbehouden aan particulieren (meerderjarige natuurlijke personen) die in België verblijven, houder zijn van een Belgische identiteitskaart en houder zijn van een Visa- en MasterCard-kredietkaart met een geldigheidsdatum van meer dan 4 maanden vanaf het moment van de aanvraag, met uitzondering van de MasterCard by Cofidis, MasterCard Gold by Cofidis, American Express, E-CB en beroepskaart). 

   

  Inschrijvingsvoorwaarden

   

  Cofidis biedt u de mogelijkheid om in 3 keer te betalen met uw kredietkaart. Een eenvoudige en snelle betaling met een onmiddellijke bevestiging.

  1. Na bevestiging van het winkelmandje en eenmaal op de betaalpagina van uw bestelling klikt u op de betalingswijze ‘Betalen met 3xCofidisPay’.
  2. U wordt vervolgens doorverwezen naar de pagina van onze partner Cofidis om uw persoonlijke gegevens en de gegevens van uw bankkaart te valideren en een kopie van uw identiteitskaart te downloaden.
   U kunt kennisnemen van de algemene voorwaarden van de betaling in 3 keer waarop u wenst in te tekenen en die u worden getoond voordat u ze kunt aanvaarden door het daartoe bestemde vakje aan te vinken. 
  3. U krijgt onmiddellijk online bevestiging: als u in aanmerking komt, betaalt u de eerste aflossing en is de bestelling klaar. Indien u niet in aanmerking komt, kiest u een ander betaalmiddel. U beschikt over een herroepingstermijn van 14 dagen om af te zien van uw betalingsfaciliteit.

   

  Werking

   

  - Met de betaling in 3x per kredietkaart kunt u de bestelling op de verkoopswebsite als volgt betalen. Op de kredietkaart die overeenstemt met het door u meegedeelde nummer, de geldigheidsdatum en het cryptogram, wordt het bedrag van uw bestelling, vermeerderd met de kosten, in 3 termijnen gedebiteerd.

   

  Het bedrag van elke aflossing is gelijk aan het totale bedrag van de bestelling vermeerderd met de eventuele kosten en gedeeld door drie:

   

  - Betaling in 3 keer is mogelijk voor aankopen van € 100 tot € 1000. Betalingsfaciliteit met een looptijd van 2 maanden met een vast JKP van 2 %. Financieringskosten gelimiteerd tot maximaal € 11,50.

   

   

  ARTIKEL 4 - Voorwaarden voor het gebruik van een e-ticket

   

  Een e-ticket is geldig als het op de juiste wijze is geprint op wit A4-papier of als het wordt gepresenteerd op een smartphone. Gedeeltelijk gedrukte, bevuilde, beschadigde of onleesbare tickets worden niet geaccepteerd. De barcode moet goed leesbaar zijn.

   

  Een e-ticket is alleen geldig op de datum en onder de voorwaarden zoals vermeld op het ticket.

   

  Een e-ticket dat geldig is voor een bepaalde periode mag slechts worden gebruikt voor zover het Park op die dag toegankelijk is, binnen de grenzen van het bezoek ervan.

   

   

  ARTIKEL 5 - Geen herroepingsrecht

   

  Overeenkomstig artikel VI. 53 12° van het wetboek van economisch recht, heeft de klant niet het recht om af te zien van zijn aankoop.

  c. VERKOOP VAN TICKETS AAN GROEPEN (RESERVERINGEN)

   

  Dit hoofdstuk is van toepassing op de verkoop van groepstickets voor de parken Walibi en Aqualibi.

   

  ARTIKEL  1 : Groepstarieven

   

  1. Voor de toepassing van deze voorwaarden bestaat een groep uit ten minste 20 betalende personen die op dezelfde dag het park bezoeken.

   

  2. Om in aanmerking te komen voor het groepstarief:

   

  • - moet de reservering ten minste 21 werkdagen voor de datum van het bezoek

   plaatsvinden

  • - moet de betaling ten minste 21 werkdagen voor de datum van het bezoek zijn verricht.
  •  

  3. Indien de reservering minder dan 21 werkdagen voor de datum van het bezoek wordt gemaakt, wordt een toeslag van 2 euro per betalende persoon aangerekend.  

   

  4. Voor formules met maaltijd zal het uitblijven van betaling ten minste 10 dagen voor de datum van het bezoek leiden tot annulering van de reservering, zowel wat betreft de maaltijden als de andere bestelde diensten (toegang tot het park, enz.).

   

  ARTIKEL 2 : Reserveringen

   

  1. Reserveren kan telefonisch of per e-mail of met de post.

   

  2. Elke reservering moet, om geldig te zijn, schriftelijk worden bevestigd door Walibi. Deze bevestiging dient op de dag van het bezoek aan de kassa van het park te worden afgegeven.

   

  3. Indien u de bevestiging een week voor het bezoek nog niet hebt ontvangen, neem dan contact op met de groepsdienst op het nummer +32 (0)10 / 42 17 17 (bereikbaar maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u, behalve op Belgische feestdagen).

   

  4. Groepstickets kunnen aan de ontvangers ervan worden toegestuurd vóór het bezoek indien ze ten minste 21 werkdagen vóór het bezoek worden aangevraagd en betaald.

   

  ARTIKEL 3 : Reserveringswijzigingen

   

  1.    Een wijziging van de reservering (wijziging van de bezoekdatum, het aantal bezoekers en/of de geboekte diensten) tegen het groepstarief wordt slechts aanvaard indien de aanvraag daartoe 21 werkdagen vóór de dag van het bezoek wordt gedaan en op voorwaarde dat het groepstarief van toepassing blijft.

   

  2.    Indien de wijziging minder dan 21 werkdagen vóór het bezoek wordt doorgevoerd, behoudt Walibi zich het recht voor de in artikel 1 bedoelde toeslag van 2 euro per betalende persoon toe te passen.  De toeslag zal worden toegepast op het inkomticket voor de dag van het bezoek.       

                                                                  

  3.    Indien op de dag van het bezoek wordt vastgesteld dat de voorwaarden voor de toepassing van het groepstarief niet zijn nageleefd (onvoldoende groepsleden, enz.), wordt de prijs van de tickets herberekend volgens de tarieven die bij de kassa's van het park zijn aangegeven.

   

  4.    In afwijking van punt 3 alleen kan in geval van afwezigheid van bepaalde leden van de groep vastgesteld op de dag van het bezoek de terugbetaling van de voor deze laatsten betaalde inkomtickets worden aangevraagd.  Alle maaltijdbonnetjes zullen gefactureerd worden.  De ongebruikte inkomtickets moeten binnen maximaal 7 dagen na de datum van het bezoek per aangetekend schrijven aan de dienst reserveringen van Walibi (Belpark nv - Ter attentie van de dienst Reserveringen Boulevard de l'Europe 100 - 1300 Waver - België) teruggestuurd te worden, vergezeld van uw volledige contactgegevens (reserveringsnummer, naam van de groep, adres, datum van het bezoek, naam van uw bank, IBAN- en BIC-code - Voor Frankrijk: RIB).  De terugbetalingstermijn bedraagt 60 dagen.

   

  5.    Elke wijziging van het aantal betalende tickets leidt tot een aanpassing van het aantal gratis tickets.  De eventuele terugbetaling in toepassing van lid 3 is afhankelijk van deze eventuele aanpassing.

   

  ARTIKEL 4 : Betalingen

   

  1.    Zoals vermeld in artikel 1 is de voorafgaande betaling van de groepstickets een essentiële voorwaarde voor de toepassing van het verlaagde tarief. Deze betaling moet ten minste 10 werkdagen voor de datum van het bezoek worden verricht.  Indien dit niet gebeurt, wordt het aan de kassa weergegeven tarief toegepast en is de voorafgaande betaling ervan aan de kassa van het park een voorwaarde voor toegang tot het park.

   

  2.    Zoals aangegeven in artikel 1 worden, indien de betaling niet ten minste 10 dagen voor de datum van het bezoek is ontvangen, reserveringen inclusief maaltijden automatisch geannuleerd, zowel wat de inkomtickets als de maaltijden en andere diensten betreft.

   

  3. De betaling geschiedt:

   

  • - vanuit België, door overschrijving op de rekening: BNP IBAN BE29 0018 7515 2264 - BIC GEBABEBB;
  • - vanuit Frankrijk:
  • - door ontvangst van een bankcheque die per aangetekende post naar de dienst reserveringen van Walibi wordt gestuurd (Belpark nv - Ter attentie van de dienst Reserveringen Boulevard de l'Europe 100 - 1300 Waver - België) of
  • - door overschrijving op de BNP-bankrekening IBAN FR76 3000 4013 2800 0136 9398 004 - BIC BNPAFRPPXXX.

   

  ARTIKEL 5 : Annuleringen

   

  1.    Om te worden terugbetaald, moet elke annulering van een reservering ten minste 21 werkdagen vóór de datum van het bezoek per e-mail worden aangevraagd.

   

  2.    De terugbetaling zal gebeuren met een forfaitaire inhouding van 40 EUR als dossierkosten.

   

  3.    Om te worden terugbetaald, moeten alle aanvragen tot annulering van groepstickets met maaltijd ook vergezeld gaan, per aangetekende zending, van alle gestuurde maaltijdbonnetjes gericht aan Walibi (Belpark nv - ter attentie van de dienst Reserveringen - Boulevard de l'Europe 100 - 1300 Waver - België).  

   

  4.    Indien de termijn van 21 werkdagen niet wordt gerespecteerd of indien de groep niet komt opdagen op de dag van het bezoek, worden alle maaltijden aangerekend.

   

  5.    De terugbetalingstermijn bedraagt 60 dagen.

  D. VERKOOP VAN TICKETS/ABONNEMENTEN DOOR EEN DERDE

   

  Voor tickets en abonnementen gekocht bij een wederverkoper van één van de officiële kanalen, is de koper uiteraard gebonden door de contractuele bepalingen die hem binden aan deze wederverkoper.

  Door het Park te betreden aanvaardt hij/zij het Algemeen Reglement van het Park