Skip to main content

Disclaimer

Red Flag Walibi rules

LEGAL MENTIONS

EDITOR 

 

Company Name : BELPARK SA – Site WALIBI

Address : Boulevard de l’Europe 100, 1300 Wavre, Belgium

Tel. : +32 (0)10 42 15 00

Email : info-wbe@walibi.com

VAT Number : BE 439.050.308

Company Number : 0439.050.308

Register of legal persons : Court of Nivelles

 

RESPONSIBLE EDITOR

 

Mr. Jean-Christophe Parent, in his capacity of Managing Director of  BELPARK SA – Site WALIBI

 

HOSTING

 

- With the exception of the pages intended for online sale: 

Company Name :  PLATFORM.SH

Address : 131 Boulevard de Sébastopol  75002 Paris, France

Tel. : +33 (0) 1 40 09 30 00

- Pages intended for online sale :

Company Name : GATEWAY TICKETING SYSTEMS

Address : 445 County Line Rd. | Gilbertsville, PA 19525 | USA

Website : www.gatewayticketing.com

 

DESIGNER AND DEVELOPER

 

Company Name : SMILE

Address : 20 rue des Jardins 92600 Asnières-sur-Seine, France

Tel : +33 (0)1 41 40 11 00

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

 

Door deze website te raadplegen, aanvaardt u zonder enig voorbehoud de volgende gebruiksvoorwaarden:

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

1. Copyright

 

Basisprincipes

 

Deze website en alle elementen waaruit hij is samengesteld (informatie, teksten, afbeeldingen, foto's, illustraties, tekeningen, grafische elementen, video's, geluiden, gegevens, databanken, programma's, software, enz.) zijn eigendom van WALIBI BELGIUM of zijn het voorwerp van exploitatierechten die door de rechtverkrijgenden aan laatstgenoemde zijn verleend.

 

Deze website en de onderdelen ervan zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht in de hele wereld.

 

Als zodanig, en in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van intellectuele eigendom, is alleen het gebruik van deze website of de onderdelen ervan voor strikt persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik toegestaan, met uitsluiting van elk ander gebruik.

 

Behalve in de wettelijk toegestane gevallen is elke reproductie, representatie of gebruik van het geheel of een deel van deze website of de onderdelen ervan strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WALIBI BELGIUM.

 

Elke niet uitdrukkelijk toegestane reproductie, weergave of gebruik van deze website of de onderdelen ervan vormt een inbreuk op de rechten van WALIBI BELGIUM en kan leiden tot civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur.

 

Downloadbare inhoud 

 

WALIBI BELGIUM kan aan gebruikers van deze website elementen (foto's, video's, persmappen, persberichten, enz.) ter beschikking stellen die u mag downloaden (hierna de "Downloadbare inhoud(en)"). WALIBI BELGIUM verleent u een niet-exclusief, gratis, niet-overdraagbaar  recht om de downloadbare inhoud te kopiëren, te downloaden en te gebruiken voor uitsluitend persoonlijke en niet-commerciële doeleinden voor de wettelijke duur van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten zoals gedefinieerd door de Belgische en buitenlandse wetgeving en internationale verdragen (met inbegrip van eventuele latere aanvullende of wijzigende regelgeving), op voorwaarde dat het gekopieerde of gedownloade onderdeel van de website op geen enkele wijze wordt gewijzigd of aangepast, en dat de vermeldingen betreffende het auteursrecht en de onderscheidingstekens die daarop betrekking hebben, duidelijk en leesbaar worden aangebracht. 

 

WALIBI BELGIUM geeft toestemming voor het gebruik van de op deze website beschikbare persmappen en persberichten door beroepsjournalisten, uitsluitend in het kader en voor de behoeften van hun beroepsactiviteit, mits het copyright en de bijbehorende onderscheidingstekens duidelijk en leesbaar worden vermeld. 

 

Door de downloadbare inhoud te downloaden of te gebruiken, gaat u ermee akkoord deze te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

 

Elk onrechtmatig gebruik van de downloadbare inhoud, dat het imago en de reputatie van WALIBI BELGIUM of van de op de downloadbare inhoud vertegenwoordigde personen kan schaden, zal leiden tot gerechtelijke vervolging.

 

Beeldrechten

 

De afbeeldingen of foto's van personen of plaatsen die op deze website voorkomen, zijn eigendom van WALIBI BELGIUM  of worden door WALIBI BELGIUM gebruikt met toestemming van de houders van de rechten. 

 

Elke reproductie, representatie, gebruik of wijziging van deze afbeeldingen of foto's is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WALIBI BELGIUM. 

 

Elk gebruik, zelfs gedeeltelijk, van deze documenten, in strijd met voornoemde verplichting, stelt de auteur ervan bloot aan gerechtelijke vervolging.

 

Bijdragen van gebruikers

 

WALIBI BELGIUM kan op deze website een ruimte ter beschikking stellen voor het hosten van gebruikersinhoud, zoals meningen of foto's (hierna de "Gebruikersinhoud(en)").

 

Door Gebruikerscontent op deze website te publiceren, verleent u WALIBI BELGIUM een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, kosteloze, wereldwijd werkende licentie om deze te reproduceren, te vertegenwoordigen, aan te passen en te vertalen, om de gepubliceerde Gebruikersinhoud te gebruiken en te verspreiden gedurende de volledige wettelijke periode van bescherming van intellectuele eigendomsrechten zoals bepaald door de Belgische en buitenlandse wetgeving en internationale verdragen (met inbegrip van eventuele latere aanvullende of wijzigende regelgeving), op deze website en op de sociale netwerken waar WALIBI BELGIUM aanwezig is of zal zijn.

 

Deze toestemming houdt in dat WALIBI BELGIUM het recht heeft om de Gebruikersinhoud aan te passen of om aan de initiële instelling elke verduidelijking toe te voegen die WALIBI BELGIUM nuttig acht, op voorwaarde dat dit de Gebruikersinhoud niet substantieel wijzigt.

 

U verklaart en garandeert, zonder enig voorbehoud, dat :

 

 • - U bent de enige auteur van de Gebruikersinhoud die u publiceert, en dat u in die hoedanigheid de volledige en exclusieve eigendom en het gebruik hebt van alle intellectuele eigendomsrechten, zoals gedefinieerd door de intellectuele eigendomscode, die verbonden zijn aan de gepubliceerde Gebruikersinhoud;
 •  
 • - De Gebruikersinhoud is een oorspronkelijk werk in de zin van het auteursrecht;
 •  
 • - U heeft van de betrokken derden alle intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, etc.), persoonlijkheidsrechten en in het algemeen alle eigendomsrechten, van welke aard dan ook, die op de Gebruikersinhoud kunnen rusten verworven om de exploitatie van de Gebruikersinhoud door WALIBI BELGIUM onder de hier beschreven voorwaarden mogelijk te maken;
 •  
 • - De gepubliceerde Gebruikerscontent maakt geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, de beeldrechten, de privacy van personen en, in het algemeen, de eigendomsrechten van derden;
 •  
 • - De gepubliceerde Gebruikersinhoud bevat geen ongeoorloofde, lasterlijke, denigrerende, beledigende, discriminerende, haatdragende, racistische, antisemitische, xenofobe, homofobe, gewelddadige, schokkende, obscene, vulgaire, pornografische of seksueel suggestieve, onfatsoenlijke, pedofiele inhoud, kinderpornografie of die misbruik of intimidatie inhouden, die schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen in welke vorm dan ook of die alcoholische dranken, tabak, tabaksproducten of enige andere stof waarvan het gebruik of het in de handel brengen in België beperkt of verboden is, zouden promoten;
 •  
 • - De gepubliceerde Gebruikersinhoud is niet in strijd met enige wet, voorschrift of norm die op Belgisch grondgebied van kracht is;
 •  
 • - U bent bekleed met alle bevoegdheden en autoriteit om de rechten hieronder te verlenen.

 

De toestemming die U op grond hiervan verleent, houdt voor WALIBI BELGIUM geen verplichting in om de gepubliceerde Gebruikersinhoud te verspreiden. WALIBI BELGIUM behoudt zich het recht voor om de gepubliceerde Gebruikersinhoud op elk moment, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving, van de media te verwijderen. 

 

Sociale netwerken zijn platforms van derden. Bijgevolg zijn de verspreiding en het gebruik van Gebruikersinhoud op deze sociale netwerken onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die door deze derden zijn opgesteld. Zo kan WALIBI BELGIUM niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de Gebruikersinhoud door zichzelf of door derden in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die door de sociale netwerken zijn vastgesteld, en met name wat betreft de reikwijdte van de verleende rechten, de duur van de rechten en de verwijdering van Gebruikersinhoud. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor elke vordering van derden met betrekking tot het gebruik van Gebruikersinhoud in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die door de sociale netwerken zijn vastgesteld.

 

Bovendien zal alle Gebruikersinhoud waarschijnlijk worden vermeld in een zoekmachine, en dus worden geraadpleegd door een publiek buiten de website.

 

 

 

2. Onderscheidende kenmerken 

 

De bedrijfsnamen, handelsnamen, acroniemen, handelsmerken, logo's en andere onderscheidende tekens die op deze website worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht. 

 

 • - Compagnie des Alpes and all related indica and trademarks of BELPARK SA/NV. © 2005.
 •  
 • - Movie Park Germany and all related logos are trademarks of Movie Park GmbH & Co. KG. © 2005.
 •  
 • - Bellewaerde Park and all related indicia (names, character and logo) are trademarks of BELPARK SA/NV. © 2005.
 •  
 • - Walibi and all related indicia (names, character and logo) are trademarks of BELPARK SA/NV. © 2005.
 •  
 • - Spong Bob and all related characters and elements are trademarks of TM and © 2005 Paramount Parks Inc. © 2005 Viacom International Inc. All right reserved. Nickelodeon and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg
 •  
 • - Ice Age and all related characters and elements are trademarks of TM & © 2002, 2005 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.
 •  
 • - Boule et Bill and all related logos are trademarks of Studio Boule et Bill - Jean Roba © 2005
 •  
 • - Lucky-Luke and all related characters and elements are trademarks of Lucky Comics © 2005
 •  
 • - Bob & Bobette and all related characters and elements are trademarks of standard uitgeverij Antwerpen-Belgium © 2005
 •  
 • - © Mascotte , creatie van  Dhr.. Nicolas LE GUILLOU/CDA BRANDS 

 

Elke reproductie, afbeelding of gebruik, geheel of gedeeltelijk, alleen of geïntegreerd met andere elementen, van een van de bovengenoemde onderscheidingstekens zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de rechten op dit onderscheidingsteken is strikt verboden.


HYPERLINKS

 

Het maken van hyperlinks naar deze website is toegestaan, mits :

 

 • - De pagina's van deze website zijn niet genest binnen de pagina's van een andere website, maar zijn volledig toegankelijk in een nieuw venster;
 •  
 • - De informatie op deze website wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt; 
 •  
 • - De website van waaruit een hyperlink wordt gecreëerd, verspreidt geen informatie van controversiële, pornografische of xenofobe aard die de gevoeligheden van het publiek kan kwetsen of schade kan toebrengen aan het imago van WALIBI BELGIUM.
 •  

WALIBI BELGIUM behoudt zich het recht voor deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat zij dit hoeft te rechtvaardigen.


VERANTWOORDELIJKHEID

 

De aansprakelijkheid van WALIBI BELGIUM kan met name om de volgende redenen niet worden ingeroepen:

 

 • - De tijdelijke onbereikbaarheid van deze website wegens onderhoudswerkzaamheden;
 •  
 • - Een storing in het internetnetwerk die de toegang tot deze site beïnvloedt. In dit verband verklaart u op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de technische en functionele kenmerken, alsook met de beperkingen van het internetnetwerk (op het gebied van toegang, beschikbaarheid, congestie, storingen, verzadiging, transittijd, responstijd voor het weergeven, raadplegen, opvragen of overdragen van gegevens, onderbreking, gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen verduistering of hacking, risico van besmetting door een virus, enz;
 •  
 • - Een storing of misbruik van uw terminal en alle andere apparatuur die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot deze website;
 •  
 • - Het verstrekken van onjuiste, onvolledige of misleidende informatie van uw kant;
 •  
 • - De mislukking, het verlies, de vertraging of de fout in de transmissie van gegevens buiten de controle van WALIBI BELGIUM;
 •  
 • - De inhoud van de informatie die op de sites staat waarnaar deze website via hyperlinks verwijst;
 •  
 • - Een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden van uw kant.

 

CONTACT

 

 • - Elk verzoek betreffende het gebruik van uw persoonlijke gegevens moet worden gericht aan :
 •  
 • - Door middel van het contactformulier dat toegankelijk is op de contactpagina van deze website;  
 •  
 • - Per post naar het volgende adres: WALIBI BELGIUM, Afdeling Gegevensbescherming, Boulevard de l’Europe 100, 1300 Wavre , België
 •  
 • - Per e-mail naar het volgende adres: privacy@walibi.be   
 •  
 • - Alle andere verzoeken moeten worden gericht aan:
 •  
 • - Via het contactformulier op de contactpagina van deze website;  
 •  
 • - Per post naar het volgende adres : WALIBI BELGIUM, Boulevard de l’Europe 100, 1300 Wavre, België
 •  
 • - Per e-mail naar het volgende adres: info-wbe@walibi.com; of
 •  
 • - Per telefoon op het volgende nummer: +32 (0) 10 42 15 00